algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1

Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en NIVO-groep.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt NIVO-groep geen van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen, geldt de opgeven termijn als schatting. Overschrijding van deze termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3

In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van uitbrengen van de offerte. Tussentijdse wijzigingen in de prijzen door leveranciers worden aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 4

Werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd en niet zijn begrepen in de offerte worden in rekening gebracht volgens de bij NIVO-groep geldende tarieven.

Artikel 5
Zolang algehele betaling door opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, blijven materialen, certificaten en diploma’s eigendom van NIVO-groep. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze materialen te verpanden.

Artikel 6

Het tijdens de cursus gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven of te kopiëren.

NIVO-groep behoudt zich uitdrukkelijk het auteurs- en eigendomsrecht voor van alle verstrekte manuals, powerpoint presentaties en ontruimings- of bedrijfsnoodplannen.


Aansprakelijkheid

Artikel 7

NIVO-groep of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of ziekte van een van zijn docenten, waardoor er geen cursus kan plaatsvinden. NIVO-groep zal zich verplichten op zo kort mogelijke termijn een vervangende docent of indien nodig een vervangende datum te plannen.De resultaten van toepassing en gebruik van de door NIVO-groep verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van NIVO-groep vallen. Ofschoon de opdracht door NIVO-groep beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan NIVO-groep derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.NIVO-groep is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden. Indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 8

Opdrachtgever is verplicht de schade voor zoveel als mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van NIVO-groep vanaf het moment dat schade zou kunnen ontstaan.

Artikel 9

NIVO-groep of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd en ongeacht de oorzaak, die de opdrachtgever of de deelnemer(s) mochten lijden door of tijdens deelname aan een cursus, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van NIVO-groep.


Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 10

Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.

Artikel 11

Betaling dient plaats te vinden, uiterlijk binnen 14 dagen, nadat door NIVO-groep een factuur aan de opdrachtgever is gezonden.Vanaf het verstrijken van deze termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het door hem verschuldigde bedrag. Tevens is NIVO-groep na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen bevoegd om de aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten te berekenen aan de opdrachtgever.De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–.Voor de betalingen van de verschuldigde bedragen anders dan in artikel 11, -a en -b genoemd zijn de algemene betalingscondities van toepassing, deze condities zijn 30% van het verschuldigde bedrag bij opdracht, 50% van het verschuldigde bedrag bij opleveringconcept en 20 % van het verschuldigde bedrag bij eindoplevering.

Artikel 12

Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft NIVO-groep het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. Bij niet nakoming van één zijner verplichtingen is de opdrachtgever in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Artikel 13

De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking/compensatie.


Aanbiedingen, offertes en tarieven

Artikel 14

Alle onze prijzen en tarieven genoemd in onze aanbiedingen, offertes et cetera zijn voor zover niet anders vermeld exclusief omzetbelasting.


Vervanging en annulering

Artikel 15

De opdrachtgever kan in plaats van een aangemelde deelnemer iemand anders aan de cursus laten deelnemen, mits de vervanging voor de aanvang van de cursus aan NIVO-groep wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet de bepalingen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16

NIVO-groep heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel, door de opdrachtgever opgegeven deelnemer(s) aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten.Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt kan hem of haar door de docent verdere deelname aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

Artikel 17

Annuleringen door deelnemers aan een cursus dienen altijd schriftelijk te geschieden.Afhankelijk van het moment waarop NIVO-groep de schriftelijke annuleringen ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:tot 4 weken voor aanvang van de cursus 0%tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus administratiekosten ad. € 50,–binnen 2 weken voor aanvang van de cursus 100 %.


Toepasselijk recht

Artikel 18

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens hogere voorziening.